A Bitport.hu Média Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Otthon utca 3. cégjegyzékszám: 13-09-183057) mint a Bitport.hu, a CIO Klub, illetve a CIO Hungary, a CIO Budapest és a Manufacture IT Hungary üzemeltetője, szervezője és adatkezelője, az alábbiakban határozza meg a honlapok használatára, a konferenciákra és a szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.

A Bitport.hu Média Kft. részletes cégadatairól és kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeiről ezen a hivatkozáson ad tájékoztatást.

Fogalmak

Honlap: a Bitport.hu Média Kft. által üzemeltetett, bitport.hu, ciohungary.hu, ciobudapest.hu, manufactureit.hu és bitportakademia.hu címen elérhető tartalmak, amelyek a szolgáltatásokkal és a konferenciákkval kapcsolatos információkat is megjelenítik.

Szolgáltatás: a Bitport.hu Média Kft. által ingyenesen nyújtott CIO Klub szolgáltatás elsősorban nagyvállalati informatikai vezetők számára, amelynek keretében a Bitport.hu Média Kft. az ahhoz hozzájáruló felhasználóknak a konferenciákkal kapcsolatos információkat, meghívókat, ajánlatokat, szakmai híreket, hirdetéseket tartalmazó, elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzeneteket küldhet a felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címére.

Konferencia: a Bitport.hu Média Kft. által elsősorban nagyvállalati informatikai vezetők számára szervezett CIO Hungary és CIO Budapest konferenciák, a gyártóipar digitalizációjához kapcsolódó Manufacture IT Hungary konferencia, illetve az üzleti-informatikai terület értékesítési szakembereit célzó Bitport Akadémia.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Honlapokra belép, a honlapok funkcióit használja, illetve azokon keresztül a szolgáltatásra és a konferenciára regisztrál.

Személyes adat: bármilyen információ, amelynek alapján a felhasználó közvetett vagy közvetlen módon azonosítható.

Az adatkezelési tájékoztató elfogadása

Mindazon felhasználók, akik a honlapokon a szolgáltatásokra vagy a konferenciákra regisztrálnak, a regisztráció során fogadják el a jelen adatkezelési tájékoztatót is magukra nézve kötelezőnek.

Azok a felhasználók, akik nem regisztrálnak szolgáltatásra vagy konferenciára, de a honlapokon navigálnak, és a Honlapok olyan funkcióját veszik igénybe, amely során személyes adatok megadása kerül sor, ezen adatok megadásakor, illetve a funkciók igénybe vételekor fogadják el az adatkezelési tájékoztatót magukra nézve kötelezőnek.

Az adatkezelési tájékoztató hatálya

A jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személy felhasználók személyes adataira terjed ki.

A kezelt adatok köre

A Bitport.hu Média Kft. a természetes személy felhasználók alábbi adatait kezeli:

A regisztráció során gyűjtött és kezelt, kötelezően megadandó adatok: név, munkahelyi e-mail cím, cégnév, beosztás.

A regisztráció során gyűjtött és kezelt, önkéntesen megadható adat: közvetlen telefonszám.

A felhasználó a honlapokon megadott adatai nem nyilvánosak, azokat más felhasználó nem láthatja.

A honlapokon a Bitport.hu Média Kft. az alábbi adatokat gyűjti a felhasználókról automatikus eszközökkel: a felhasználó bejelentkezőszámítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, amelyek a honlap használata során generálódnak, és amelyeket a Bitport.hu Média Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a honlapok a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Bitport.hu Média Kft. fér hozzá.

Az adatkezelés célja

A Bitport.hu Média Kft. a felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:

Név: a felhasználó azonosítása, a szolgáltatásokra történő jelentkezés, a konferenciákra történő regisztráció.

Munkahelyi e-mail cím: a felhasználó azonosítása, a konferenciákra történő regisztráció, kommunikáció, információ eljuttatása a felhasználóhoz, illetve a CIO Klub elektronikus hírleveleinek, meghívóinak és egyéb reklám célú tartalom eljuttatása felhasználónak, amennyiben ehhez a felhasználó külön hozzájárult.

Cégnév: a felhasználó azonosítása, a konferenciákra történő regisztráció, az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése.

Beosztás: a felhasználó azonosítása, a konferenciákra történő regisztráció; az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése.

Közvetlen telefonszám: a felhasználó azonosítása, kommunikáció, információ eljuttatása a felhasználóhoz, ügyfélkezelési feladatok ellátása.

Automatikusan gyűjtött adatok: az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése, a honlapok hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése.

A személyes adatok közül a Bitport.hu Média Kft.k a konferenciákat követően a konferenciákra regisztrált felhasználók nevét, cégét, beosztását és munkahelyi e-mail címét átadhatja a konferenciák szponzorai számára azzal a megkötéssel, hogy a szponzorok ezeket az adatokat kizárólag egyetlen célból használhatják fel. A szponzorok a felhasználóknak egy alkalommal a konferenciák témájába vágó üzenetet küldhetnek elektronikus levél formájában. Ez a felhatalmazás a konferenciákat követő 30 napig él, a szponzorok ezt követően a hatályos előírásoknak megfelelően kötelesek törölni a konferenciákkal kapcsolatban kapott adatokat.

A CIO Klub szolgáltatásra vonatkozó szabályok

A CIO Klub szolgáltatásaira a felhasználó a CIO Klub honlapján az adatkezelési tájékoztató elfogadásától elkülönülten, külön megadott hozzájárulással, az erre vonatkozó checkbox kipipálásával szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom honlapon megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címe ezen célból történő kezelését. A felhasználó a CIO Klubra történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy részére a Honlapon megadott e-mail címére a Bitport.hu Média Kft. információs anyagot, meghívót, tájékoztató levelet, szakmai anyagokat és elektronikus reklámot küldjön. A felhasználó a szolgáltatásról bármikor szabadon leiratkozhat a CIO Klub leveleiben található leiratkozás gomb megnyomásával.

A Bitport.hu Média Kft. az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az e-mail cím CIO Klub címlistából történő törléséről.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja adatkezelési célok esetében az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez.

A felhasználó a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával, illetve a szolgáltatásokra és a konferenciákra történő regisztrációjával elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit, és hozzájárul személyes adatai jelen adatkezelési tájékoztató szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

Az adatkezelő személye

Az adatkezelést a Bitport.hu Média Kft. és fent megadott adatok esetében korlátozott időtartamban és jogosultsággal a konferenciák szponzorai végzik.

Az adatkezelés időtartama

A Bitport.hu Média Kft. a konferenciákra való regisztrációhoz kapcsolódóan megadott adatokat a konferenciák lezárulásától számított 5 évig kezeli annak érdekében, hogy a konferenciákkal kapcsolatos igények elévülési idején belül az adatok az esetleges jogérvényesítéshez rendelkezésre álljanak.

A Bitport.hu Média Kft. a CIO Klub feliratkozáskor megadott adatokat addig kezeli, amíg a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le.

A Bitport.hu Média Kft. az automatikusan gyűjtött adatokat a konferenciák lezárultát követő 1 évig kezeli.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A felhasználó személyes adatainak megismerésére a Bitport.hu Média Kft.k, továbbá a Bitport.hu Média Kft.k által foglalkoztatott személyek jogosultak azzal, hogy a A Bitport.hu Média Kft. biztosítja, hogy az adatokhoz a lehető legkevesebb általuk foglalkoztatott személy férjen hozzá.

Az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás

A felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti a Bitport.hu Média Kft.-től tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, illetve személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a Bitport.hu Média Kft. székhelye szerint illetékes törvényszék előtt keresetet indíthat a Bitport.hu Média Kft.-vel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az Európai Unió a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (általános adatvédelmi rendelet) ezen a hivatkozáson ad tájékoztatást.

Adatbiztonság

A Bitport.hu Média Kft. gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a felhasználó honlapokra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Bitport.hu Média Kft. megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.

Amennyiben a Bitport.hu Média Kft. a felhasználó a Bitport.hu Média Kft. által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észlelik, kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani, és erről a felhasználót értesíteni. A felhasználó köteles a Bitport.hu Média Kft.-vel együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Bitport.hu Média Kft.-nek és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Bitport.hu weboldal sütiket (cookie) használ. A sütik kis méretű adatcsomagok, amelyek a felhasználók számítógépén elhelyezve a személyre szabott tartalmak biztosítására, a felhasználó bejelentkeztetésére vagy látogatottsági statisztikák készítésére is alkalmasak. A technológián alapul számtalan webes szolgáltatás működése.

A felhasználó a "Rendben" válaszra kattintva, illetve a választási lehetőség figyelmen kívül hagyásával elfogadja a sütik használatát. A sütik a későbbiekben bármikor törölhetők a felhasználó számítógépéről, illetve a sütik további alkalmazása is letiltható a webböngészők megfelelő beállításaiban. A tiltás nyomán a honlapok egyes funkciói nem működnek megfelelően, amit a felhasználó a tiltással együtt tudomásul vesz.

Tájékoztatás a külső szolgáltatókról

A honlapokon külső, elsősorban webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságok szolgáltatásait is igénybe vesszük. Ezen szolgáltatások biztosítása érdekében a személyes adatok továbbításra is sor kerülhet, az alábbiak szerint:

Google Analytics: a Bitport.hu Média Kft. igénybe veszi a Google Inc. szolgáltatását a honlapokra irányuló forgalom elemzésében. A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről, adatkezelési gyakorlatáról, illetve a beállítások és a letiltás lehetőségeiről ezen a hivatkozáson ad tájékoztatást.

Felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy a Google Inc. sütik segítségével más weboldalakon is azonosíthatja a felhasználót; a sütik információit a Google Inc. az Európai Unión kívüli szerverein tárolhatja; illetve átadhatja az információkat harmadik félnek, amennyiben ezt törvény írja elő számára, vagy a harmadik fél a Google Inc. megbízásából végzi az információ feldolgozását.

Adverticum AdServer: a Bitport.hu Média Kft. igénybe veszi az Adverticum Zrt. szolgáltatását a honlapokra irányuló forgalom elemzésében. Az Adverticum Zrt. adatvédelmi irányelveiről, adatkezelési gyakorlatáról, illetve a beállítások és a letiltás lehetőségeiről ezen a hivatkozáson ad tájékoztatást.

MailChimp: a Bitport.hu Média Kft. igénybe veszi a MailChimp szolgáltatását a CIO Klub regisztált felhasználóival való kapcsolattartás céljából. A MailChimp adatvédelmi irányelveiről, adatkezelési gyakorlatáról, illetve a beállítások és a letiltás lehetőségeiről ezen a hivatkozáson ad tájékoztatást.

Felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat a MailChimp az Európai Unión kívüli szerverein tárolhatja, illetve átadhatja az információkat harmadik félnek, amennyiben ezt törvény írja elő számára.

Egyéb kiszolgálók: nem minősül az adatkezelő által folytatott adatkezelésnek, ha a Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltatók az adatkezelő tájékoztatása nélkül folytatnak adatkezelési tevékenységet a honlapokon. Az adatkezelő a lehetőségeiből fakadó keretek között mindent megtesz az ilyen jellegű adatkezelés kiszűrése érdekében.

Arcvonásaik alapján szúrja ki az ittas vezetőket a mesterséges intelligencia

Az ausztrál tudósok által alkotott technológia ránézésre is elég pontosan megmondja, ha valaki túl részeg ahhoz, hogy járművet vezessen.
 
Nincs automatikus és egyszerű út a felhőnirvánába, pedig a buktatók többségét viszonylag egyszerűen el lehetne kerülni.

a melléklet támogatója a 4iG Nyrt.

Amióta a VMware a Broadcom tulajdonába került, sebesen követik egymást a szoftvercégnél a stratégiai jelentőségű változások. Mi vár az ügyfelekre? Vincze-Berecz Tibor szoftverlicenc-szakértő (IPR-Insights) írása.

Nyílt forráskód: valóban ingyenes, de használatának szigorú szabályai vannak

Különösen az early adopter vállalatoknak lehet hasznos. De különbözik ez bármiben az amúgy is megkerülhetetlen tervezéstől és pilottól?

Sok hazai cégnek kell szorosra zárni a kiberkaput

Ön sem informatikus, de munkája során az információtechnológia is gyakran befolyásolja döntéseit? Ön is informatikus, de pénzügyi és gazdasági szempontból kell igazolnia a projektek hasznosságát? Mi közérthető módon, üzleti szemmel dolgozzuk fel az infokommunikációs híreket, trendeket, megoldásokat. A Bitport tizennegyedik éve közvetít sikeresen az informatikai piac és a technológiát hasznosító döntéshozók között.
© 2010-2024 Bitport.hu Média Kft. Minden jog fenntartva.