Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) tartalmazzák Bitport.hu Média Kft.  által értékesített reklámfelületekre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban a Szolgáltató és a Reklámozók jogait és kötelezettségeit.
 
I. Általános rendelkezések
 
1. Jelen ÁSzF alkalmazásában:
 
a) Szolgáltató: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközzel (reklámfelülettel, reklámidővel) rendelkezik, ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi (pl. online médium kiadója) és a reklámfelületet, reklámidőt értékesíti. Jelen ÁSzF vonatkozásában Szolgáltató Bitport.hu Média Kft. Bitport.hu Média Kft. saját reklámfelületeit közvetlenül értékesíti, az értékesített reklámfelületekkel kapcsolatban a jelen ÁSzF-ben meghatározott jogosultságok és kötelezettségek alanya a Bitport.hu Média Kft. (a továbbiakban: Bitport.hu);
 
b) Reklámozó: akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a saját érdekében a reklám közzétételét a Szolgáltatótól megrendeli (ideértve a Reklámozó megbízásából eljáró reklámszolgáltatót és -ügynökséget is);
 
c) Reklám: olyan ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód (a továbbiakban együttesen: Reklámfelület), amely megnevezett vagy ábrázolt termék, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (együtt: áru) értékesítését, más módon történő igénybevételét vagy a Reklámozó által kívánt más hatás elérését segíti elő, vagy e céllal összefüggésben a Reklámozó nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző ismertségének növelését mozdítja elő. A reklámokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelően alkalmazandóak az elektronikus hirdetésekre is; Online reklám: a Szolgáltató által üzemeltetett online termékeken (weboldal) közzétett Reklám
 
d) Nyereményjáték: a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon pénzfizetés ellenében megjelentetett nyereményjáték;
 
e) Üzleti titok: minden olyan információ, adat, irat, amelyet a Szolgáltató a Reklámozóval közöl, különösen annak működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban; ügyfelek listája és az ügyfelekre vonatkozó minden adat, a Reklámozó tevékenységére és gazdálkodásra vonatkozó adatok, amelyek a Szolgáltató tudomására jutnak jelen szerződés kapcsán;
 
f) Médium: Szolgáltató által kiadott online termék (weboldal);
 
g) Online reklámstatisztika: az Adszerver által előállított, a reklámok kreatívonkénti és megjelenési helyenkénti, megjelenés- és kattintási (CT) számát napi elosztásban rögzítő statisztika;
 
h) Speciális reklám: speciálisnak minősül minden olyan Online reklám, mely az árlistában szereplő normál, rögzített méretű reklámoktól eltér, és/vagy eltakarja a tartalmat, megszakítja az oldal letöltődését, megakasztja az oldal rendeltetésszerű használatát,vagy megjelenése az oldal kódjába való beavatkozást igényel;
 
i) Grtv: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
Fttv: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. Törvény
Tpvt: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
Ekertv: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 
j) net-net ár: a Reklám felárakkal növelt, kedvezményekkel és ügynökségi jutalékkal csökkentett ára 
 
2. A Szolgáltató Médiumában található reklámfelületeken, reklámidőkben a Reklámok a Bitport.hu és a Reklámozó közötti egyedi szerződések alapján kerülnek közzétételre. Jelen ÁSzF a Szolgáltató reklámtevékenységébe tartozó valamennyi szerződésre irányadó és annak részét képezi - a szerződésben foglalt eltérő rendelkezés hiányában -, így a szerződés aláírásával a Reklámozó részéről annak tartalmát megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni. Külön írásos szerződés hiányában a jelen ÁSzF a megrendeléssel és visszaigazolással együtt képezi a Bitport.hu és a Reklámozó között létrejött szerződést. Az itt nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok - különösen a Grtv, az Fttv, a Tpvt és az Ekertv rendelkezéseit, valamint a Magyar Reklámetikai Kódexet kell alkalmazni.
 
II. A megrendelés tartalma
 
1. A Bitport.hu a Reklám megrendelését írásban (levél, fax, e-mail) – akár az általa kidolgozott megrendelőn, akár a Reklámozó által írt megrendelés alapján – a Reklámozó cégszerű aláírásával fogadja el.
 
2. A megrendelésben a Reklámozónak a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően meg kell neveznie vállalkozását, székhelyét, valamint közölnie kell adószámát és bankszámlaszámát, kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, a Reklám témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és méretét, valamint az adott megrendeléshez a Bitport.hu által szükségesnek minősített további adatokat. Amennyiben a Reklámozó a fenti adatokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy a Bitport.hu jogosult a megrendelést visszautasítani, illetve a létrejött egyedi reklámszerződést azonnali hatállyal felmondani. Ügynökség esetén ügyfelének nevét, székhelyét, adószámát is meg kell neveznie.
 
3. Amennyiben a Reklámozó az Online reklám megjelenési idejét és a hirdetési felület típusát előzetesen befoglalta a Szolgáltatónál, azonban 1 hónappal a befoglalt időszak kezdete előtt nem rendeli meg a Reklámot külön megrendelés útján és/vagy az értékesítő jelzésére sem küldi 1 munkanapon belül a megrendelést, az általa befoglalt hely felszabadul és azt a Szolgáltató újra értékesítheti. Az egyedi, időszakos rovatok esetében a Szolgáltató egyedi feltételek meghatározására jogosult.
 
4. A Reklámozó tudomással rendelkezik arról, hogy a Grtv értelmében az előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termékekre vonatkozó Reklám csak akkor tehető közzé, ha a Reklámozó nyilatkozatot tesz arról, hogy a reklámozandó termék előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá esik-e, a vizsgálatot elvégezték-e és az alapján a termék forgalomba hozható-e, vagy arról, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá. Reklámozó kötelezi magát arra, hogy az erről szóló nyilatkozatot a Megrendeléssel egyidejűleg megteszi. A Szolgáltató mindaddig nem köteles közzétenni a Reklámot, amíg a Reklámozó nem tesz eleget nyilatkozattételi kötelezettségének. Amennyiben Reklámozó elmulasztja a fenti nyilatkozat megtételét, a Reklám net-net árával megegyező mértékű kötbér megfizetésére köteles.
 
III. A szerződés létrejötte
 
1. Az egyedi reklámszerződés azzal jön létre, hogy a Bitport.hu a Reklámozó megrendelését, amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll, írásban (futárküldemény, levél, fax vagy e-mail útján), 5 munkanapon belül, a megrendeléssel megegyező tartalommal visszaigazolja. A Reklám megjelentetésére csak a szerződés létrejötte után kerülhet sor. Az egyedi reklámszerződés a visszaigazolás napján lép hatályba a visszaigazolásban szereplő feltételekkel. 
 
2. Online reklám megrendelése esetén a Reklámozó egy évre szóló online hozzáférést kap az Adverticum adszerveréhez saját kampányainak követésére, külön kérésre a Szolgáltató kivonatot küld egy-egy kampány statisztikájából.
 
3. Az egyes online kampányok teljesítése szempontjából az Adverticum által mért adatok az irányadóak, Szolgáltató csak egyedi megállapodás esetén térhet el ettől az éves keretszerződésen belül.
 
IV. A Reklám Reklámozó általi szállítása
 
1. A Reklámozónak az Online reklám megrendeléshez a VI/3. pontban rögzítetteknek megfelelő, kész reklámanyagot kell küldenie, kivéve, ha az anyagot Szolgáltatótól rendeli meg. A részletes online anyagleadási és technikai specifikáció a www.bitport.hu weboldal Médiaajánlat linkjére kattintva érhető el.
 
2. Amennyiben a Reklámozó késedelmes anyagleadása ellenére, a Szolgáltató tevékenységének eredményeképpen a Reklám közzétételre kerül az adott médiumban, a Szolgáltató a reklám szerződés szerinti ellenértékén túl késedelmi kötbérre is jogosult, melynek mértéke az érintett reklám net-net árának 25 %-a.
 
3. Amennyiben az anyag átadása, illetve a visszaigazolás után a Reklámozó részéről a Reklám anyag tartalma vagy megjelenési módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor a Reklámozó új anyagról is köteles gondoskodni. Változtatás iránti igény írásbeli bejelentésének és az új anyag átadásának az anyagleadási határidőig meg kell történnie. 
 
4. Amennyiben a módosítást a Szolgáltató nem fogadja el, úgy a módosítási kérés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül írásbeli visszajelzést küld.
 
5. Ha a változtatási igény bejelentése után az új anyagot a Reklámozó az anyagleadási határidőre nem küldi meg, a Bitport.hu a IV./2. pontban rögzített késedelmi kötbérre jogosult, függetlenül attól, hogy a Reklám eredeti vagy módosított formájában, illetve egyáltalán nem jelenik meg. Ha a késedelem miatt a változtatás a Szolgáltató saját megítélése szerint nem hajtható végre, úgy a Szolgáltató az eredeti Reklámot teszi közzé, vagy – a Reklámozó kifejezett, írásbeli kérésére – a közzétételt mellőzi, de a Reklámozó ez esetben is köteles a Reklám teljes árát megfizetni.
 
6. Az online reklám szövegmennyisége, megfogalmazása, grafikai megoldása tekintetében a Reklámozó kérésére Szolgáltató ingyenes szakmai véleményt ad. Ez a kötelezettségvállalás a IV/7. pontban írt tevékenységek elvégzésére nem terjed ki. A Szolgáltatónak nem kötelezettsége továbbá vizsgálni, hogy a Reklám a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel-e. Az ingyenes véleményadással kapcsolatban a Szolgáltató mindennemű felelősséget kizár, és fenntartja a jogot arra, hogy a véleményadás terjedelmét belátása szerint korlátozza.
 
7. Reklámozó tudomásul veszi, hogy az árlistában szereplő összegek csak a Reklám közzétételének árára vonatkoznak, így amennyiben a Reklámozó a Reklám előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával, kijavításával a Szolgáltatót bízza meg, ezt a Szolgáltató egyedi, külön díjazásért vállalja.
 
8. A Szolgáltató csak a Reklámozó kifejezett írásbeli kérésére köteles az általa készített reklámanyag megküldésére. Amennyiben a Reklámozó a változtatási javaslatait az anyagleadási határidőig visszaküldi, a Szolgáltató a kért változtatásokat figyelembe veszi. Ha a határidőn belül változtatás iránti kérelem nem érkezik, illetve Reklámozó nem kéri a reklámanyag előzetes jóváhagyását, úgy Szolgáltató a reklámot elfogadottnak tekinti.
 
9. Reklámozó kijelenti, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), valamint nem ütközik a Grtv és az Fttv általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba. Reklámozó tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, vizuális és akusztikus megjelenítéséért, a Reklámban közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a Reklám által történő megsértéséért kizárólag a Reklámozót terheli felelősség.
 
V. A Reklám visszautasítása
 
1. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan Reklám, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit. Az ilyen jellegű, valamint a Bitport.hu egyoldalú megítélése szerint
(a) a reklámfelületet tartalmazó médium, a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető,
(b) a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például a Szolgáltató médiumának fogyasztói körére épülő harmadik félnek értékesített reklámfelületeket tartalmazó kiadványok),
(c) technikai illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, valamint
(d) a Szolgáltató saját műsorának, közleményének megtévesztő látszatát keltő;
(e) jelen ÁSzF bármely pontját sértő Reklám nem tehető közzé.
 
2. A Szolgáltató a Reklám közzétételének feltételéül szabhatja, hogy a Reklámozó a Grtv 27. §-a alapján szerezze be az eljáró hatóság, illetve a bíróság jogerős határozatát arról, hogy a közzétételre szánt Reklám – annak közzététele esetén – nem ütközne a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezésekbe. Ebben az esetben a jogerős határozat átadásáig a Szolgáltató még abban az esetben sem köteles közzétenni a Reklámot, ha az egyedi reklámszerződés már létrejött. A Reklámozó ezzel kapcsolatban semminemű kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.
 
3. Amennyiben a Reklámozó vitatja a Bitport.hu azon álláspontját, amely szerint a Reklám szövege a Magyar Reklámetikai Kódex, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, illetve más jogszabály, valamint más illetékes hatóság rendelkezéseibe ütközik, és Reklámozó a Reklám megjelentetéséhez ragaszkodik, a Bitport.hu kikérheti az Önszabályozó Reklámtestület állásfoglalását. Amennyiben a Reklám szövegének vitás része a vállalkozás neve, megjelölése, illetve árujelző (ideértve a védjegyet és földrajzi árujelzőt), úgy Bitport.hu bármikor követelheti az erre vonatkozó okirat (pl. védjegyokirat) bemutatását.
 
4. A speciális online reklámok közzétételét a Szolgáltató csak a végleges kreatív tesztelése után vállalja. Tehát érvényes, visszaigazolt megrendelés ellenére is fenntartja a jogot a megjelentetés visszautasítására, vagy változások kérésére.
 
5. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra a IV/9. pont megsértése, illetve a Reklám jogszabályba, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseibe ütközése miatt kerül sor, és az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülményre az egyedi reklámszerződés megkötését követően derül fény, úgy a Reklámozó köteles a Bitport.hu-nak a Reklám teljes net-net árának megfelelő összegű kötbért fizetni. 
 
6. A jelen fejezetben meghatározott esetekben a Bitport.hu-t semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli.
 
VI. A Reklám közzététele, sugárzása
 
1. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy Reklámjaiban nem használhatja fel a Szolgáltató által képviselt médium emblémáját, betűtípusát, tördelését és a Reklám nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, mintha az adott médium szerkesztősége által készített anyag lenne.
 
2. A Reklámozónak a Reklám szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény, a Grtv, az Fttv és a Tpvt rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie. (Kivételt képezhetnek a szójátékok, a szójáték-jellegnek azonban egyértelműen ki kell tűnnie.) A Bitport.hu a Reklám szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Reklámozóval való egyeztetés nélkül is elvégezheti. Amennyiben a Bitport.hu megítélése szerint a Reklám szövegében - értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból - érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Reklámozóval egyeztetve kell elvégezni.
 
3. A Szolgáltató az online reklám kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartami hibák megjelenés előtti korrigálása a Reklámozó felelőssége. A különleges Reklámok tesztelésénél az alábbi legfőbb kritériumok az irányadóak: - cookie ( egy felhasználó egy nap egyszer találkozzon a reklámmal) - bezárhatóság (bezár gomb) - kikapcsolható hang ( kikapcs gomb) - céloldal (a kreatívnak alapesetben kattinthatónak, és létező céloldalra vezetőnek kell lennie) - max. 8 másodpercig zavarhatja az oldal funkcióit - a logót nem takarhatja - méret (max 50 kbyte)
 
4. Ha a megfelelő időben leadott Reklám a Reklámozón kívülálló okból nem jelenik meg, a Reklámozó jogosult a Reklámot a Szolgáltató útján egyeztetett más reklámfelületen megjelentetni vagy – választása szerint – a szerződést írásban felmondani.
 
5. A Reklámnak az online felületen való elhelyezésére vonatkozó speciális kérelmet a Médium struktúrájától és az igények számától függően fogad el a Bitport.hu. Az ilyen igényt a szerződés megkötése előtt Bitport.hu a Szolgáltatóval egyezteti és a Reklámozónak visszaigazolja. A speciális elhelyezést a Bitport.hu felár ellenében vállalja. Amennyiben az egyeztetés ellenére a reklám nem a kért speciális helyen jelenik meg, úgy a Bitport-hu-val szemben kárigény nem érvényesíthető, azonban a megállapodásban megjelölt speciális helyért számított felárat a Bitport.hu nem érvényesíti. A speciális elhelyezési lehetőségeket a Médiaajánlat tartalmazza.
 
6. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, úgy a Reklám elhelyezését a Szolgáltató határozza meg. A Reklámozó tudomásul veszi továbbá, hogy a Reklám vizuális- és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat. 
 
7. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy meghatározatlan helyre szóló megrendelés esetén az inzertek akár példányonként eltérő helyre, illetve konkurens Reklám mellé is kerülhetnek és ezért a Szolgáltatóval szemben kártérítés iránti igény nem érvényesíthető.
 
8. PR cikket a Grtv, az Fttv, a Tpvt és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján úgy kell közzétenni, hogy annak reklám jellege egyértelműen kiderüljön. A Bitport.hu a reklámjelleg egyértelművé tétele céljából a PR cikket  „Hirdetés”,  vagy (x) felirattal, vagy ezekkel egyenértékű módon jelöli meg. Amennyiben a megjelenítendő PR cikket, anyagot a Reklámozó bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, a fenti módon köteles a megjelölésre. A PR cikk nem álcázhatja annak valódi természetét. A PR cikkben foglalt információ szabatos, kiegyensúlyozott, valós, tárgyilagos és elegendően teljes kell, hogy legyen ahhoz, hogy a fogyasztó meg tudja alkotni saját véleményét a reklámozott áruról. Az információ nem lehet félrevezető azáltal, hogy elferdít, túlzottan kihangsúlyoz vagy elhallgat tényeket.
 
9. Szponzorálás esetén a szponzor nevét, illetve az általa megnevezni kért megjelölést a úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy a szponzorálás tényéről a Szolgáltató minden fogyasztója tudomást szerezzen.
 
10. Politikai hirdetés esetén a Szolgáltató „Fizetett politikai hirdetés” felirattal jelöli meg a Reklámot.
 
VII. Reklámdíjak
 
1. A Szolgáltató tarifatáblázata (Médiaajánlat) tartalmazza a reklámárakat, a technikai adatokat, valamint a reklámfelületek méreteit és ezek árait, továbbá az általános kedvezménykonstrukciókat.
 
2. A Reklámozó a Médiaajánlat szerint lekötheti a tárgyévre kedvezményt biztosító reklámmennyiséget. A kedvezményt biztosító reklámmennyiség lekötését a Bitport.hu pénzügyi biztosíték rendelkezésre bocsátásához kötheti. Ebben az esetben már az első Reklám árát is kedvezményesen fizetheti. Amennyiben a Reklámozó a tárgyévre előre lekötött mennyiséget részben lemondja, a kedvezmények rendszere a ténylegesen leadott Reklám mennyiség függvényében változik, esetleg a kedvezmény elvész. A kedvezmények rendszere az éves keretszerződésekben vagy az egyedi szerződésekben meghatározott módon érvényesíthető, illetve módosítható. Ez esetben a Reklámozónak a korábban kedvezményesen kifizetett Reklámok díját is megfelelően ki kell egészítenie. Ugyanígy kell elszámolni abban az esetben, ha az év végi összesítéskor a Bitport.hu kimutatja, hogy a Reklámozó a kedvezmény igénybevételekor vállalt Reklám mennyiséget nem tette közzé.
 
3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árait év közben megváltoztassa, ideértve az éves lekötés után járó kedvezményes árakat is. A reklámárak megváltoztatása esetén a Bitport.hu az új árakat a változás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal köteles írásban megküldeni a Reklámozónak. A változások közzététele előtt kötött egyedi reklámszerződések esetén – a megjelenés idejétől függetlenül – a Bitport.hu a régi árakat alkalmazza.
 
4. A Bitport.hu lehetőséget biztosít Reklámozónak arra, hogy ha a Reklámozó a Bitport.hu által meghatározott időpontig a II. fejezetnek mindenben megfelelő formában a következő gazdasági évre reklámfelületet leköt, akkor a régi tarifatáblázat árait érvényesíti. Amennyiben a Reklámozó az így lekötött reklámfelületet nem tölti ki a gazdasági év folyamán, s az eltérés mértéke az előzetesen lekötött reklámfelület értékének 10%-ánál nagyobb, akkor a Reklámozó a kedvezményt elveszíti és a Bitport.hu az adott gazdasági év tarifatáblázatának árait érvényesítheti.
 
VIII. Lemondás és módosítás
 
1. A már megrendelt Reklámot a Reklámozó jogosult a Bitport.hu visszaigazolásában megjelölt lemondási és módosítási határidőig, a tervezett megjelenés előtti 20 munkanappal, írásban, további jogkövetkezmények nélkül lemondani, a Reklámmal kapcsolatban későbbi megjelentetésre vonatkozó megrendelést benyújtani, vagy módosítani. 
 
2. A lemondás időpontjának az a munkanap számít, amelyen munkaidőben a lemondásról szóló értesítés a Szolgáltatóhoz megérkezett.
 
3. Lemondás és módosítás csak írásban (telefaxon vagy ajánlott, illetve elektronikus levélben) történhet, melynek tudomásulvételét a Bitport.hu minden esetben, írásban visszaigazolja. Az esetleges reklamáció alapja a visszaigazolás. Azon módosításokat, illetve lemondásokat, amelyek nem kerültek visszaigazolásra és a Reklámozó nem rendelkezik a szerver, fax, illetve postai visszaigazolással, el nem fogadottnak kell tekinteni, és az ebből fakadó károk a Reklámozót terhelik.
 
4. A Reklámozó nem jogosult a lemondott reklámfelületet egy másik Reklámozónak átadni, kivéve, ha Szolgáltató elfogadja az új Reklámozót, ekkor a Szolgáltató eltekint a lemondó Reklámozó fizetési kötelezettségétől.
 
5. A lemondási és módosítási határidő elteltét követően a megjelenés időpontjára vonatkozó lemondási, módosítási igények teljesítésére a Szolgáltató nem kötelezhető. Amennyiben a Szolgáltató tevékenységének eredményeképpen a módosítás megtörtént, egy egyszeri átfoglalási felár megfizetésére köteles 500.000,-Ft+ÁFA feletti megrendelések esetén (501.000,-Ft+ÁFA-tól 3.000.000,-Ft+ÁFA értékű megrendelés esetén 15.000,-Ft+ÁFA, e fölötti értékű megrendelés esetén 35.000,-Ft+ÁFA összegben).
 
6. A Reklámozó a tervezett online Reklám megjelenés előtt 16-19 nappal történő lemondás esetén a Reklám net-net árának 75%-a, 0-15 nappal történő lemondás, illetve egyedi, időszakos rovatok szponzorációja esetén a megrendelést követően történő bármely lemondás esetén a Reklám net-net árának 100%-a mértékű kötbér megfizetésére köteles.
 
IX. Nyereményjátékok
 
A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon pénzfizetés ellenében közzétett, a Szolgáltató Játékonként eltérő szerződéses partnere (a továbbiakban: Partner) által szervezett Nyereményjátékokra vonatkozó szabályok
 
1. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások
 
1/A Szolgáltató minden megrendelés esetén kötelezően nyújtott szolgáltatásai
 
a) A Partner által elkészített PR cikket és a Partner, vagy a Szolgáltató által elkészített, Partner saját szolgáltatását/termékét nyereményként felajánló Nyereményjátékot a Szolgáltató közzétehető formátumúra szerkeszti; adatbázis átadás esetén a szükséges adatvédelmi nyilatkozattal ellátja és a megrendelésben, valamint a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes Médiaajánlatban meghatározott feltételek szerint megjeleníti a Nyereményjáték időtartama alatt a Weboldal „Nyereményjáték” menüpontjában, vagy dobozában.
 
b) A Nyereményjátékra beérkező megfejtéseket, pályázati anyagokat fogadja, értékeli és a helyes választ, illetve a pályázati anyagokat beküldő Játékosok közül számítógépes program igénybevételével kisorsolja a nyertest/nyerteseket, melyről sorsolási jegyzőkönyvet készít.
 
c) A nyertest/nyerteseket írásban, e-mail útján értesíti a nyereményről és a nyertes/nyertesek nevét és lakcímének település adatát megjeleníti a Nyereményjáték rovatban/felületen a Nyertesek között.
 
d) Kezeli a Nyereményjátékban részt vevő játékosoktól (a továbbiakban: Játékos) a sorsolásig érkező reklamációkat, szükség esetén Partnerrel együttműködve, az ezt követően érkező reklamációkat a Partnernek továbbítja további intézkedés céljából. Amennyiben a Partner kizárólag a Nyereményjáték megjelenítését rendeli meg a Szolgáltatótól egy másik weboldalra navigáló módon, Szolgáltató kötelezettségvállalása a mindenkori Médiaajánlatban, a Médiaajánlat ezirányú rendelkezése hiányában a Partner megrendelésében foglaltakra korlátozódik.
 
1/B Szolgáltató által nyújtott választható szolgáltatások A Partner egyedi megrendelésében az alábbi szolgáltatások igénybevételét rendelheti meg az I/A pontban foglaltakon túlmenően:
 
a) Kötelezően választandó szolgáltatások: A Nyereményjáték időtartama tekintetében az alábbiak közül lehet választani: - meghatározott naptári naptól meghatározott naptári napig tartó, vagy - 1 hetes/2 hetes/3 hetes/1 hónapos időtartamú Nyereményjáték
 
b) Külön térítés ellenében, opcionálisan igénybe vehető többletszolgáltatások - Partner megrendelheti, hogy a Nyereményjátékát népszerűsítő kiegészítő kampányt készítsen a Szolgáltató és tegyen közzé a Szolgáltató által üzemeltett  weboldalon. Szolgáltató a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel egyidejűleg a Játékosoktól önkéntesen megadható hozzájárulást kérhet a Partner számára a Partner termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos jövőbeli információs anyagok küldéséhez, mely esetben a hozzájáruló Játékosok játék regisztrációkor megadott adatait Szolgáltató átadja a Partnernek (adatbázis átadás). Ezen hozzájárulás megfogalmazását a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a Szolgáltató készíti el és egységesen minden adatbázis vásárlás esetén ugyanazt a szöveget jeleníti meg. A terjedelmi okokból a játékfelületen nem megjeleníthető további adatkezelési tájékoztatásokat (pl. jogorvoslati lehetőségről) a Játékos által kötelezően elfogadandó Nyereményjáték szabályzat tartalmazza.
 
c) Külön térítés nélkül, a nyereményjáték-megjelenés alapárában foglalt, opcionálisan igénybe vehető szolgáltatás:
 
1. Partner kérheti, hogy a Kvízkérdéseket a Szolgáltató készítse el az általa átadott anyag alapján. Amennyiben ezt a szolgáltatást Partner nem rendeli meg a Szolgáltatótól, Partner köteles elkészíteni a Kvízkérdéseket. 
 
2. Partner kérheti, hogy az általa átadott PR cikk háttéranyag alapján a Szolgáltató készítse el az 1500-2000, szóközzel együtt számolt karakter terjedelmű PR cikket. Amennyiben ezt a szolgáltatást Partner nem rendeli meg a Szolgáltatótól, Partner köteles elkészíteni a PR cikket. 
 
2. Partner minden megrendelés esetén kötelezően vállalt szolgáltatásai:
 
a) A Nyereményjáték szervezője minden esetben a Partner. Partner kötelezi magát, hogy a Nyereményjáték szervezőjeként és a nyeremény juttatójaként a Nyereményjátékkal kapcsolatos adó-, járulék,- és egyéb, bárminemű fizetési és egyéb jogszabályi kötelezettségének (elszámolás, adóbevallás stb.) határidőben eleget tesz.
 
b) 1500-2000, szóközzel együtt számolt karakter terjedelmű PR cikket készít, vagy ilyen terjedelmű PR cikk készítésére alkalmas háttéranyagot ad át a Szolgáltatónak saját szolgáltatásáról/termékéről tetszőleges számú, 500X500 pixel méretű, JPG formátumú képpel illusztrálva, tetszőlegesen saját logó megjelenéssel, saját oldalára mutató linkelési és saját e-maicímére küldhető levelezési lehetőséggel. A Médiaajánlat eltérő rendelkezése esetén az abban foglaltak az irányadóak Partner kötelezettségvállalására.
 
c) Saját szolgáltatását/termékét nyereményként felajánló Nyereményjátékot szervez, ennek keretében legalább 3 kérdésből álló feleletválasztós tesztet készít általában a PR cikkben szereplő információk alapján megválaszolhatóan, vagy a Nyereményjátékot a megrendelésben foglalt egyéb feltételek szerint megszervezi. A Kvízkérdések elkészítésével Partner a Szolgáltatót is megbízhatja.
 
d) Partner a fentiek szerint elkészített anyagot legkésőbb a Nyereményjáték tervezett indítása előtt egy héttel eljuttatja a Szolgáltatóhoz elektronikus formában.
 
e) A Partner által átadott anyagok alapján a Szolgáltató által véglegesített Nyereményjátékot Partner jóváhagyja legkésőbb a Nyereményjáték kezdő időpontja előtti munkanapon.
 
f) A nyerteseknek Partner kézbesíti, vagy saját közreműködőjével kézbesítteti a nyereményeket, vagy a Partner veszi fel a kapcsolatot a nyertesekkel a szolgáltatás igénybevételének egyeztetése érdekében a Szolgáltató által átadott sorsolási jegyzőkönyv alapján, a sorsolástól számított két héten belül, és a kézbesítéssel, vagy annak elmaradásával kapcsolatos reklamációkat is kezeli. A belépőnyeremények kivételt képeznek, tekintettel arra, hogy a belépőjegyek meghatározott időpontban és helyszínen megrendezett rendezvényre szólnak, továbbá a belépőjegyek postázására, átadására nem minden esetben van mód.. A belépőnyeremények nyerteseinek adatait Szolgáltató minden esetben megadja Partnernek, aki köteles gondoskodni a nyeremények postázásáról, vagy átadásáról, illetve ennek hiányában arról, hogy a nyertesek a rendezvényen a kezdési időpont előtt a jegykezelőktől átvehessék a belépőjegyeket, vagy enélkül is igénybe vehessék a nyeremény tárgyát képező szolgáltatást a Partner rendelkezésére bocsátott nyertesi lista alapján, a személyazonosság igazolását, illetve ellenőrzését követően. Partner tudomásul veszi, hogy a nyeremények fenti határidőn belüli juttatása a Szolgáltató kiemelt érdeke, annak elmaradása, késedelme a Szolgáltatónak kárt okoz. Amennyiben a Partner a nyereményeket nem kézbesíti a sorsolástól számított két héten belül (belépőjegy kézbesítés esetén legkésőbb olyan időpontban, hogy a nyertesnek a rendezvényen való részvételét a kézbesítési időpont ne akadályozza), vagy ugyanezen időtartam alatt nem veszi fel a nyertesekkel a kapcsolatot a szolgáltatás igénybevétele érdekében és nem ad lehetőséget a nyerteseknek a nyeremények tényleges igénybevételére, Partner a Nyereményjátékhoz felajánlott nyeremény összérték 150%-ának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Partner kizárólag a Nyereményjáték megjelenítését rendeli meg Szolgáltatótól, a 2/b-f) pontban foglaltaknak nem vonatkoznak rá. Bitport.hu a Partner kérésére, az I/B pontban foglalt lehetőségek közül választva, az adott Nyereményjáték időtartamához és egyedi feltételeihez igazított kedvezményes egyedi árajánlatot ad.
 
3. A Nyereményjátékokra vonatkozó adatvédelmi rendelkezések
 
Szolgáltató a Játékosok felhatalmazása alapján Partner rendelkezésére bocsátja a nyertes(ek) Nyereményjátékra történő jelentkezésekor megadott adatait (név, lakcím, telefonszám) annak érdekében, hogy a Partner a nyeremények kézbesítése /a szolgáltatás igénybevételének egyeztetése érdekében, a kézbesítéssel kapcsolatos esetleges reklamációk ügyében eljárhasson, valamint adózási tárgykörben felhasználhassa. Partner az átadott adatokat kizárólag ezen célból kezelheti.  Partner tudomásul veszi, hogy fenti adatok a nyertes(ek) személyes adatai, melyeket kizárólag csak a fenti célból kezelhet és a nyertesek adatait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján az elévülési idő lejártáig őrizheti meg (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatokat köteles törölni. Partner szavatol azért, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, melyek alkalmasak arra, hogy tevékenysége és működése során a megismert és kezelt személyes adatokat az Avtv. rendelkezéseinek betartásával kezelje. Amennyiben a Partner adatbázis átadást is megrendel, és a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a Partner a jövőben a részére termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön, Szolgáltató Partner rendelkezésére bocsátja e Játékosok játék regisztrációkor megadott adatait, mely felhasználására Partner fenti célból visszavonásig jogosult. Partner kötelezi magát, hogy amennyiben a Játékos adatai törlését kéri, a kötelező adatkezelésen túlmenően eleget tesz a törlési kérelemnek és a törlési igényről tájékoztatja azokat is, akik a Játékosok adatait megkapták. Amennyiben adatbázis átadás esetén a Partner adatfeldolgozót is igénybe vesz, köteles tájékoztatni az érintett játékosokat adataik harmadik fél részére történő továbbításáról, valamint az adatfeldolgozó nevéről és székhelyéről. A Nyereményjátékokra egyebekben a jelen ÁSzF rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók azzal, hogy az ÁSzF Reklámra vonatkozó szabályai irányadóak a Nyereményjátékokra is, amennyiben ilyen értelmezésük lehetséges.
 
X. Fizetési feltételek
 
1. A Bitport.hu a Reklámozó felé a számlákat – eltérő megállapodás hiányában – legkésőbb a megjelenést követően állítja ki 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel.
 
2. Késedelmes fizetés esetén a Reklámozó a Ptk. 301-301./A §-ba foglalt mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben Reklámozó a Szolgáltató felhívására nem teljesíti fizetési vagy számlaadási kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult a késedelmi kamat felszámításán túl a Reklámozóval fennálló bármely, jelen ÁSzF hatálya alá tartozó szerződését azonnali hatállyal felmondani, vagy az esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni, vagy az új megrendelések elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig, vagy előrefizetést kikötni. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy számlakövetelését bármikor érvényesítse.
 
3. A Szolgáltató jogosult előrefizetést kikötni 
 
a.)  olyan Reklámozó esetében, aki (közvetlenül, vagy a megbízásából eljáró reklámszolgáltatón vagy reklámügynökségen keresztül) a Szolgáltatóval szemben a megrendelés napját megelőző 12 hónapon belül fizetési, vagy számlaadási késedelembe esett, vagy
 
b.) amikor a céginfomáció alapján nem ítélhető meg a cég pénzügyi helyzete, fizetőképessége,
 
c.) ha a támogatói megállapodás, vagy a felek megállapodása ilyen rendelkezést tartalmaz, a Szolgáltató egyoldalú döntése alapján a már létrejött egyedi reklámszerződés időtartama alatt bármikor,
 
d.) Az előrefizetést a Reklámozónak a Szolgáltató által kiállított előleg bekérő levél fizetési határidejéig kell teljesítenie. Ennek elmaradása esetén Szolgáltató az adott megrendelést nem köteles elfogadni, illetve a már létrejött egyedi reklámszerződéseket azonnali hatállyal felmondhatja. A Szolgáltató a Reklám ellenértékének beérkezéséig nem köteles a Reklám közzététele iránt intézkedni. Amennyiben a Szolgáltató előrefizetést köt ki, jogosult a kedvezményeket megvonni és a számlákat a mindenkori Médiaajánlat szerinti alaptarifán kiállítani.
 
4. Ha a számlázás devizaneme Reklámozó kérésére eltér a megrendelés devizanemétől, akkor a Reklámozó részére a számlák a Szolgáltatónak a megrendelés alapjául szolgáló tarifatáblázatában szereplő ár teljesítési időpont napján érvényes MNB középárfolyamon számolt devizaértéke szerint kerülnek kiállításra a Médiaajánlat szerint. Kivételt képez ez alól a 2007. évi CXXVII. törvény 58. § (1) bekezdése szerinti határozott idejű elszámolás szabálya alá tartozó ügylet, amely során a számla kiállítás napján érvényes MNB középárfolyam alkalmazandó. A számla ellenértékét a számla szerinti pénznemben kell rendezni.
 
5. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Reklámozót terhelik. Külföldi megrendelés esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Reklámozót terheli.
 
6. A fizetés teljesítésének időpontja a számla ellenértékének jóváírása a számlán megadott bankszámlaszámra. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a többi tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat.
 
7. Kizárólag számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni. E határidőn túl reklamációnak helye nincs.
 
8. Amennyiben a Reklámozónak a Szolgáltatóval, vagy a Szolgáltatóval szerződött bármely közvetítővel, ügynökséggel szemben ki nem egyenlített tartozása van, illetve ha a Reklámozó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Bitport.hu jogosult annak megfizetéséig az újabb megrendelés elfogadását megtagadni, illetve folyamatos megrendelés esetén a Reklámozó további reklámjainak átvételét felfüggeszteni, a közzétételt leállítani, visszautasítani, illetve a már létrejött egyedi reklámszerződéseket azonnali hatállyal felmondani, vagy előrefizetést kikötni. Amennyiben a Reklámozó tartozása nem közvetlenül a Szolgáltatóval szemben áll fenn, úgy a Reklámozó mentesülhet a tartozás X./2. pontban meghatározott jogkövetkezményei alól, ha megfelelő dokumentumokkal bizonyítja a Szolgáltató felé, hogy a fennálló tartozás összegét elérő vagy azt meghaladó összegű lejárt pénzbeli ellenkövetelése áll fenn az adott közvetítővel, illetve ügynökséggel szemben.
 
9. A Bitport.hu a jelen pontban szabályozott megtagadásra, felfüggesztésre illetve felmondásra eredménytelen előzetes írásbeli felszólítást követően jogosult.
 
10. A jelen ÁSZF-ben meghatározott kötbér alapja minden esetben a Reklám net-net ára. A Szolgáltató kötbér értesítő levélben terheli a kötbért a Reklámozóra  8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel.
 
XI. Felelősségi szabályok
 
1. Reklámozó felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.
 
2. Reklámozó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal, illetve támogatói filmekkel kapcsolatban a Szolgáltatóra kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését. 
 
3. A Reklámozó szavatol azért, hogy a Reklámban szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezték és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve azért hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.
 
4. Vis major miatt elmaradt vagy hibásan teljesített Reklám közzétételért a Szolgáltató semmiféle kárigényt nem fogad el. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.
 
5. A Szolgáltató a Reklám leadását követő változtatásból eredő hibáért csak akkor felelős, ha a Reklámozóval előzetesen nem közölte írásban, hogy a kért változtatás nem teljesíthető. A Szolgáltató az anyagleadási határidőt követően leadott és esetlegesen teljesített módosításokkal kapcsolatos felelősségét kizárja.
 
6. Televíziós reklámok esetében műsorszóró, műsorelosztó hibájából eredő hibás teljesítésért, a vétel minőségéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget
 
7. A megjelent Reklámért a Reklámozó a Szolgáltatóval egyetemlegesen felel a Grtv-ben és az Fttv-ben meghatározott kivételekkel. Az Ekertv rendelkezéseinek figyelembevételével a Reklámozó, mint elektronikus hirdető és a Szolgáltató, mint az elektronikus hirdetés közzétevője is felel az elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásáért.
 
8. A Reklámozó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól, mint a Reklám/elektronikus hirdetés közzétevőjétől a Grtv és Fttv szerint a reklámszolgáltatóval és a Reklám közzétevőjével egyetemlegesen fennálló felelősségéből és az Ekertv szerint az elektronikus hirdetési szolgáltatóval és az elektronikus hirdetés közzétevőjével együtt fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítés és költséget, amit a hivatkozott törvények és jelen ÁSzF Reklámozó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.
 
9. Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Reklámozó köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató megtérítette, Reklámozónak a Szolgáltatóval szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.
 
10. Közös hirdetés esetén a megrendelést leadó Reklámozó a további hirdetésért is a rá vonatkozó felelősségi szabályok szerint áll helyt és szavatolja, hogy jogosult a Reklámot a további hirdető nevében és képviseletében megrendelni.
 
11. A Reklámozó kizárólagosan felel az általa közölt adatok, és minőségtanúsítás nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő és az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, a Grtv-ben meghatározott kivételekkel.
 
12. A Reklámozó az eljáró hatóság felhívására a Reklám részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Amennyiben a Reklámozó nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. Reklámozó az ezen jogszabályi kötelezettségének elmulasztása következtében a Szolgáltatónál, mint a Reklám közzétevőjénél felmerülő valamennyi kár megtérítésére köteles.
 
13. Minden egyéb, a Szolgáltató terhére róható súlyos teljesítési hiba esetén, a Reklámozó a Reklám ismételt, kifogástalan megjelenését kérheti a Bitport.hu-tól, míg kisebb hibák esetén a hibával arányos értékű kedvezményre, vagy megjelenésre tarthat igényt.
 
14. A Reklámozó tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatóval szemben kárigény csak a Reklám ára mértékéig érvényesíthető és kizárólag a hiba mértékével arányosan. 
 
15. A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a Médiaajánlatban meghatározott reklámárak a jelen és az ÁSZF egyéb pontjaiban meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva.
 
16. A Reklámozó mindennemű reklamációt a Reklám megjelenését követő 14 (tizennégy) naptári napon belül köteles a Bitport.hu-nak írásban bejelenteni.
 
17. Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az egyedi reklámszerződések, illetve jelen ÁSzF nem tartalmaz rendelkezést – a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámetikai Kódex előírásait kell figyelembe venni. Ha felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita esetére a megfelelő hatáskörrel rendelkező Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
 
XII. Az Általános Szerződési Feltételek közlése és hatálya
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek 2010. január 8-tól visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban, az esetleges módosításokról a Bitport.hu azok hatályba lépése előtt 1 (egy) hónappal hivatalos értesítést küld a Reklámozó részére. Jelen ÁSzF-nek a Reklámozóval való megismertetéséről a Bitport.hu oly módon gondoskodik, hogy arra a Reklám keretszerződésekben, illetve keretszerződéssel nem rendelkező Reklámozó esetében az első megrendelés visszaigazolásában hivatkozik, a pontos elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSzF mindenkori hatályos és teljes szövege a www.bitport.hu.hu weboldal Médiaajánlatában közzétételre kerül.

Kínában sem megy simán a robotaxik bevezetése

Az önvezető konkurencia megjelenését meglehetősen rossz néven veszik az érintett területeken dolgozó taxisok.
 
Általános jelenség a hazai nagyvállalatok körében, hogy a szükségesnél jelentősen többet költenek nyilvánosfelhő-szolgáltatásokra. Utánajártunk, mi a pontos helyzet, és mit lehet tenni a költségek optimalizálásáért.

a melléklet támogatója a 4iG Nyrt.

Amióta a VMware a Broadcom tulajdonába került, sebesen követik egymást a szoftvercégnél a stratégiai jelentőségű változások. Mi vár az ügyfelekre? Vincze-Berecz Tibor szoftverlicenc-szakértő (IPR-Insights) írása.

Nyílt forráskód: valóban ingyenes, de használatának szigorú szabályai vannak

Különösen az early adopter vállalatoknak lehet hasznos. De különbözik ez bármiben az amúgy is megkerülhetetlen tervezéstől és pilottól?

Sok hazai cégnek kell szorosra zárni a kiberkaput

Ön sem informatikus, de munkája során az információtechnológia is gyakran befolyásolja döntéseit? Ön is informatikus, de pénzügyi és gazdasági szempontból kell igazolnia a projektek hasznosságát? Mi közérthető módon, üzleti szemmel dolgozzuk fel az infokommunikációs híreket, trendeket, megoldásokat. A Bitport tizennegyedik éve közvetít sikeresen az informatikai piac és a technológiát hasznosító döntéshozók között.
© 2010-2024 Bitport.hu Média Kft. Minden jog fenntartva.